Meisterdame linde

19.01.2018 ETV. Lastetuba. Meisterdame Mariga: Linnupere.
05.02.2016 ETV. Lastetuba. Meisterdame Mariga: Käbiöökull.
11.12.2015 ETV. Lastetuba. Meisterdame Mariga: Volditud linnud. 
14.11.2014 ETV. Lastetuba. Meisterdame Mariga: Linnusöögirull
23.05.2014 ETV. Lastetuba. Meisterdame Mariga: Kõrkajpart. 
11.04.2014 ETV. Lastetuba. Meisterdame Mariga: Linnupoeg. 
24.01.2014 ETV. Lastetuba. Meisterdame Mariga: Kassikakk
10.01.2014 ETV. Lastetuba. Meisterdame Mariga: Lindude söögimaja
08.02.2013 ETV. Lastetuba. Meisterdame Mariga: Linnupill.
04.05.2012 ETV. Lastetuba. Meisterdame Mariga: Munatopsist lind. 
02.03.2012 ETV. Lastetuba. Meisterdame Mariga: Jäälind.