Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Euroopa Liidu tähtsusega linnualad Eestis

Trüki

koostanud: Andrus Kuus, Andres Kalamees

Käesoleva raamatu peamiseks eesmärgiks on kaasa aidata linnuhoiualade väljavalimisele Eestis täitmaks Euroopa Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta, lüh. linnudirektiivi (LD) nõudmisi. Linnuhoiualade võrgustiku määratlemine peab tagama LD I lisas loetletud linnuliikide ning regulaarselt esinevate rändlinnuliikide populatsioonide elujõulisuse Euroopa Liidus. Kuna linnudirektiivis
pole üheselt määratletud linnuhoiualade väljavaliku kriteeriume, võeti käesolevas ülevaates Euroopa Liidu tähtsusega linnualade valiku aluseks BirdLife International’i tähtsate linnualade ’C’ kategooria kriteeriumid. Raamatus antakse ülevaade alade väljavaliku protsessist, selle aluseks olnud liikidest ning kirjeldatakse detailsemalt iga tähtsat linnuala kui potentsiaalset linnuhoiuala Eestis.

Käesolevale trükisele palume viidata järgmiselt:
Kuus, A., Kalamees, A. (koost.) 2003. Euroopa Liidu tähtsusega linnualad Eestis. Eesti Ornitoloogiaühing, Tartu.
 

Important Bird Areas of European Union importance in Estonia
Compiled by: Andrus Kuus & Andres Kalamees

The main goal of the book of Important Bird Areas of European Union importance in Estonia is to help the process of selecting Special Protection Areas (SPAs) in Estonia to fulfil the requirements and one of the main provisions of the EC Birds Directive (79/409/EEC). The designation of a network of SPAs should guarantee the viability of populations of bird species listed in Annex I of the Directive, as well as for regularly occurring migratory bird species in the European Union. As the Birds Directive does not give criteria for the selection of the SPAs, BirdLife International’s Important Bird Areas ‘C’ criteria was used for identification of IBAs of EU Importance. The book provides information on the site selection process and the species used for site selection, and gives detailed information on each IBA that should be considered as candidate SPA in Estonia.

When referring to this publication, please cite:
Kuus, A., Kalamees, A. (eds.) 2003. Important Bird Areas of European Union importance in Estonia. Eesti Ornitoloogiaühing, Tartu.