Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Eesti Ornitoloogiaühingu põhikiri

Trüki

1. Üldsätted
1.1. Eesti Ornitoloogiaühing on lindudest, linnu-uurimisest ja -kaitsest huvituvate inimeste vabatahtlik ühendus.
1.2. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) ja ingliskeelne nimi on BirdLife Estonia.
1.3. EOÜ on mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärk ei ole kasumi taotlemine ning mis rajaneb liikmete omaalgatusel, ühiskondlikul tegevusel ja sõltumatusel.
1.4. EOÜ on asutatud 01. mail 1921.a. Alates 12. maist 1921.a. kuni 28. jaanuarini 1927.a. ja 22. aprillist 1937.a. kuni 12. märtsini 1974.a. kandis EOÜ Eesti Loodusuurijate Seltsi ornitoloogiasektsiooni nime, 12. märtsist 1974.a. kuni 01. maini 1991.a. kandis EOÜ Eesti Looduseuurijate Seltsi ornitoloogiasektsiooni nime ja 28. jaanuarist 1927.a. kuni 22. aprillini 1937.a. Eesti Loodusuurijate Seltsi zooloogiasektsiooni nime.
1.5. EOÜ juhatuse asukohaks on Tartu linn.
1.6. EOÜ on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, oma nimetusega pitsat, pangaarve ja sümboolika.
1.7. EOÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, vabaühenduste eetikakoodeksist, käesolevast põhikirjast ja EOÜ juhtorganite otsustest.
1.8. EOÜ vara tekib liikmemaksudest, sihtotstarbelistest eraldistest, annetustest, kingitustest, pärandustest, teenuse osutamisest ning muust seaduslikust tulust, mida EOÜ oma tegevuse käigus saab. EOÜ kasutab saadavat tulu ainult avalikes huvides oma eesmärkide täitmiseks.  

2. Eesmärk ja ülesanded
2.1. EOÜ tegevuse eesmärk on Eesti linnustiku uurimine, kaitse ja tutvustamine.
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks EOÜ:
2.2.1. aitab kaasa lindude bioloogia uurimisele;
2.2.2. edendab ornitofaunistilist ja -fenoloogilist uurimistööd Eestis;
2.2.3. annab liikmetele metoodilisi juhendeid vaatluste korraldamiseks ning vaatlustulemuste läbitöötamiseks;
2.2.4. avaldab uurimistööde tulemusi;
2.2.5. aitab kaasa lindude jaoks esmatähtsate elupaikade ja alade kaitsmisele ning linnustiku mitmekesisuse säilitamisele;
2.2.6. populariseerib linnu-uurimist ja -kaitset oma väljaannete, meedia, näituste ja loengute kaudu; edendab keskkonnaharidust ning viib läbi koolitusi;
2.2.7. korraldab kokkutulekuid, konverentse ja nõupidamisi;
2.2.8. loob ja arendab erialaseid suhteid teiste isikutega.

3. Liikmeks vastuvõtmine, EOÜ-st väljaastumine ja väljaarvamine
3.1. EOÜ liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes vastab põhikirja nõuetele ja toetab EOÜ tegevuse eesmärki. EOÜ liikmed jagunevad au-, tegev- ja noorliikmeteks.
3.2. Tegev- ja noorliikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel. Auliikmeks vastuvõtmise otsustab nõukogu ettepanekul üldkoosolek.
3.3. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustaks nõukogu.
3.4. Liikmeks astumise päevaks loetakse juhatuse või nõukogu sellekohase otsuse tegemise päev.
3.5. EOÜ auliikmeks võib olla isik, kellel on erilise teeneid linnuteaduse ja -kaitse arendamisel või EOÜ tegevusele kaasaaitamisel. Auliige on liikmemaksust vabastatud.
3.6. EOÜ tegevliikmeks võib olla vähemalt 16-aastane isik, kes tunnistab EOÜ põhikirja.
3.7. EOÜ noorliikmeks võib olla kuni 16-aastane lindudest ja linnukaitsest huvitatud isik.
3.8. Kui noorliige saab 16-aastaseks, siis arvatakse ta automaatselt tegevliikmeks, kui noorliige pole selleks ajaks esitanud EOÜ juhatusele avaldust ühingust väljaastumiseks.
3.9. Liikmel on õigus EOÜ-st välja astuda oma kirjaliku avalduse alusel, mille ta esitab juhatusele. Liige on kohustatud EOÜ-st väljaastumise soovist juhatusele ette teatama vähemalt üks kuu ja õiendama materiaalsed kohustused EOÜ ees, sealhulgas ka jooksva majandusaasta kohustused.
3.10. Kui liige ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi või tema tegevus kahjustab olulisel määral EOÜ tegevust või mainet, võib nõukogu ta oma otsusega ühingust välja arvata.
3.11. Väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest teatatakse väljaarvatud liikmele pärast vastava otsuse langetamist viivitamatult kirjalikult.
3.12. Väljaarvatud liige võib nõuda nõukogu otsuse tühistamist üldkoosolekul, teatades oma soovist kirjalikult juhatusele hiljemalt 15 päeva jooksul pärast otsuse kättesaamist.
3.13. EOÜ tegevust või mainet olulisel määral kahjustanud tegevuse tõttu välja arvatud liige saab EOÜ liikmeks tagasi astuda vaid üldkoosoleku otsuse alusel, muudel põhjustel välja arvatud liige juhatuse otsuse alusel.

4. Liikmete õigused ja kohustused
4.1. EOÜ liikmel on õigus:
4.1.1. võtta osa EOÜ poolt korraldatavatest üritustest ja teha ettepanekuid EOÜ juhtorganitele kõigis EOÜ tegevust puudutavates küsimustes;
4.1.2. valida ja 18-aastaseks saanuna olla valitud põhikirjaga ettenähtud EOÜ juhtorganitesse;
4.1.3. teha juhatusele, põhjust ära näidates, ettepanek erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks kui seda nõuab vähemalt 1/10 liikmetest;
4.1.4. saada teavet EOÜ tegevust käsitlevates küsimustes ja ühingu töötajate tegevuse kohta;
4.1.5. saada liikmemaksu tasumisel ühingu häälekandjaid ja muid tasuta väljaandeid;
4.1.6. kasutada liikmetele kehtivaid soodustusi;
4.1.7. astuda ühingust välja.
4.2. EOÜ liige on kohustatud:
4.2.1. järgima EOÜ põhikirja;
4.2.2. juhinduma EOÜ juhtorganite otsustest;
4.2.3. tasuma üldkoosoleku poolt määratud liikmemaksu;
4.2.4. täitma õigeaegselt ja täies mahus endale võetud kohustusi;
4.2.5. aitama oma tegevusega kaasa EOÜ eesmärkide saavutamisele.

5. EOÜ juhtimine
5.1. EOÜ juhtorganid on üldkoosolek, volinike koosolek ehk nõukogu ja juhatus.
Üldkoosolek
5.2. EOÜ kõrgeim kogu on üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik EOÜ liikmed.
5.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kooskõlastades oma ettepaneku eelnevalt nõukoguga. Üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ühe kuu jooksul vastava avalduse saamisest, kui seda nõuab nõukogu või vähemalt 1/10 EOÜ liikmetest.
5.4. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut nimetatud asjaoludel kokku, on vähemalt 1/10 EOÜ liikmetel õigus oma initsiatiivil üldkoosolek kokku kutsuda.
5.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peavad liikmed saama kirjaliku teate vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Kutses näidatakse ära koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.
5.6. Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt 1/10 EOÜ liikmetest.
5.7. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu, kui otsuse poolt on üle poole koosolekul osalenud EOÜ liikmetest või nende esindajatest. Otsused põhikirja muutmise, täiendamise ja uue põhikirja vastuvõtmise ning EOÜ ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise kohta võetakse vastu kohalolijate või nende esindajate 2/3 häälte enamusega.
5.8. Üldkoosolekud protokollitakse. Üldkoosoleku protokollile kirjutab alla juhataja ja protokollija.
5.9. EOÜ üldkoosoleku pädevuses on:
5.9.1. põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine;
5.9.2. eesmärgi muutmine;
5.9.3. EOÜ tegevusega seotud põhimõtteliste küsimuste arutamine;
5.9.4. EOÜ ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
5.9.5. liikmemaksu suuruse määramine;
5.9.6. EOÜ nõukogu suuruse määramine, nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
5.9.7. nõukogu liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EOÜ esindaja määramine;
5.9.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste juhtorganite pädevusse.
Volinike koosolek ehk nõukogu
5.10. Üldkoosoleku ülesandeid täidab põhikirjaga määratud ulatuses EOÜ liikmete poolt ja nende seast valitud volinike koosolek ehk nõukogu.
5.11. 11-20ne liikmeline volinike koosolek ehk nõukogu valitakse vähemalt 18-aastaste EOÜ liikmete hulgast üldkoosoleku poolt salajasel hääletusel kolmeks aastaks.
5.12. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe ja aseesimehe, kes korraldavad nõukogu tööd.
5.13. Nõukogu koosoleku kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kolm korda aastas. Juhatus on kohustatud nõukogu koosoleku kokku kutsuma ühe kuu jooksul vastava avalduse saamisest, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates üle poole nõukogu liikmetest.
5.14. Kui juhatus ei kutsu nõukogu koosolekut punktis 5.13. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad nõukogu ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. Koosoleku kokku kutsumise, materjalide ettevalmistamise ja laialisaatmise korraldab sel juhul nõukogu esimees.
5.15. Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest peavad nõukogu liikmed saama vastava teate vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist.
5.16. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle poole nõukogu liikmetest.
5.17. Nõukogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks nõukogu esimehe hääl või tema äraolekul aseesimehe hääl. Esimehe- ja aseesimehe eemalolekul on otsustavaks hääleks kõige vanema kohalviibiva nõukogu liikme hääl.
5.18. Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
5.19. Nõukogu koosoleku pädevuses on:
5.19.1. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
5.19.2. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EOÜ esindaja määramine;
5.19.3. juhatuse liikmete tasu määramine;
5.19.4. audiitori ja tema volituste tähtaja määramine;
5.19.5. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
5.19.6. juhatuse poolt esitatud eeloleva tööaasta tegevusplaani ja eelarve kinnitamine;
5.19.7. majandusaasta tegevus- ja raamatupidamisaruande kinnitamine;
5.19.8. muude strateegilise tähtsusega küsimustega tegelemine.
Juhatus
5.19. EOÜ-d juhib ja esindab ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus. Juhatuse liikmed määrab nõukogu kolmeks aastaks.
5.20. Kui juhatus on kolmeliikmeline, siis nõukogu nimetab juhatusele esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
5.21. EOÜ-d võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees. Teised juhatuse liikmed võivad EOÜ-d esindada ainult ühiselt.
5.22. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
5.23. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
5.24. Juhatus võib moodustada ja likvideerida ajutisi või alalisi töörühmi ja komisjone ning kinnitada nende kodukorrad. Alalise komisjoni ja töörühma moodustamise või likvideerimise peab kinnitama ka nõukogu.
5.25. Juhatus sõlmib EOÜ eesmärkide täitmiseks lepinguid, kirjutab alla volikirjadele, käsutab ühingu vara ja vahendeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevas põhikirjas sätestatule.
5.26. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega EOÜ-le süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

6. Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
6.1. EOÜ ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevale põhikirjale.
6.2. EOÜ likvideerimiseks valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes viib läbi likvideerimismenetluse seaduses ettenähtud korras.
6.3. EOÜ lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Redaktsioon 07.04.2018