Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Toeta Euroopa ja Eesti looduskaitset!

Trüki

Eesti loodusväärtusi kaitsevad ka Euroopa seadused. Kõik meie ohustatud liigid ja väärtuslikumad loodusalad sõltuvad neist reeglitest. Kahjuks kaalub Euroopa Komisjon praegu nende looduskaitseseaduste nõrgendamist. See  tähendaks selget tagasiminekut ka Eesti loodushoius. Anna siin oma hääl loodusväärtuste säilimiseks!

Euroopa Komisjon küsib meie kõigi arvamust ja praegu on õige aeg öelda oma sõna Euroopa ja Eesti looduskaitse toetuseks. Komisjoni avaliku konsultatsiooni käigus küsitakse paljude teemade kohta. Allpool näed küsimusi ja meie poolt koostatud soovituslikke vastuseid. Need on koostatud nii, et loodus oleks parimal moel hoitud. Peame selgelt ütlema, et soovime Euroopa looduskaitse seadusandluse sisulist ja täielikku rakendamist, mitte selle nõrgendamist.

Kui Sa nõustud pakutud vastustega (vt allpool) ja toetad loodusväärtuste säilimist, siis lihtsalt sisesta siin oma andmed ja kliki klahvil "Tegutse nüüd".

Kampaaniat korraldavad ja koordineerivad rahvusvahelised valitsusvälised keskkonnakaitse organisatsioonid BirdLife International, Euroopa Keskkonnabüroo (The European Environmental Bureau, EEB), Euroopa Maasõbrad (Friends of the Earth Europe) ning Maailma Looduse Fond (WWF). Eestis Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ), Eestimaa Looduse Fond (ELF), Eesti Roheline Liikumine (ERL) ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO).

Meie vastused Euroopa Komisjonile

Küsimus 1. Kui tähtis on Teie jaoks looduskaitse?

Väga tähtis.

Küsimus 2. Kui hästi Te tunnete ELi looduskaitsemeetmeid?

Linnudirektiiv: Tean nendest veidi
Elupaikade direktiiv: Tean nendest veidi
Natura 2000 kaitsealade võrgustik: Tean nendest veidi

Küsimus 3. Milline on linnudirektiivi ja loodusdirektiivi tähtsus looduskaitse seisukohast?

Väga tähtis.

Küsimus 4. Kas direktiivide strateegilised eesmärgid on looduse kaitsmiseks ELis piisavad?

Täiesti piisavad.

Loodusdirektiivide eesmärk on parandada elurikaste elupaikade ja liikide tulevikku. Loodus- ja keskkonnaorganisatsioonid kogu EL-s toetavad nende direktiivide visiooni.

Küsimus 5. Kas direktiivides sätestatud lähenemisviis on piisav liikide ja elupaikade kaitsmiseks ELis?

Täiesti piisav.

Loodusdirektiivid kohustavad EL riike kehtestama rangeid reegleid, kaitsmaks kõiki Euroopa looduslikke linnuliike, samuti suurt hulka teisi ohustatud liike ning tuvastama ja kaitsma olulisi looduslikke elupaiku.

Küsimus 6. Kas direktiivid on olnud looduse kaitsmisel tulemuslikud?

Väga tulemuslikud.

Loodusdirektiivid on Euroopas oluliselt suurendanud kaitstud elurikaste elupaikade pindala. Teadusuuringud näitavad, et osa hävimisohus elusloodusest on direktiivide kaitse alla hakanud jõudsalt taastuma.

Küsimus 7. Kui oluline on Natura 2000 võrgustik ohustatud liikide ja elupaikade kaitsmisel ELis?

Väga oluline.

Natura2000 võrgustikus on ligi 27 000 elurikast ala, mis moodustavad umbes 18% ELi maismaast  ja üle 4% merest. Tõendid näitavad, et mitmete Euroopa kõige ohustatumate liikide taastumise taga on just need alad.

Küsimus 8. Millised on linnudirektiivi ja loodusdirektiivi rakendamise kulud võrreldes nende rakendamisest saadava kasuga?

Rakendamisest saadav kasu on palju suurem kui kulud.

Uuringud näitavad, et loodusdirektiividest saadavad tulud ületavad olulisel määral kaitseks tehtud  kulusid. Natura 2000 alad pakuvad lisaks kaitstud looduseleveel palju muid hüvesid.

Küsimus 9. Direktiivide põhieesmärk on küll looduse kaitsmine, kuid kui palju on nende rakendamisel arvestatud järgmiste aspektidega?

Majandusküsimused - Väga palju
Sotsiaalküsimused - Väga palju
Kultuuriküsimused - Väga palju
Piirkondlikud eripärad - Väga palju
Kohalikud eripärad - Väga palju

Euroopa mitmekesised sotsiaal-majanduslikud mured, juhtimisstruktuurid, kohalike kultuuride eelistused ning traditsioonid on kõik osa nimetatud seadusandlusest.

Küsimus 10. Kas ELi poliitika järgmistes valdkondades toetab üldiselt linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi eesmärke?

Põllumajandus ja maaelu arendamine - Ei
Merendus ja kalandus - Võiks rohkem toetada
Ühtekuuluvus (regionaalpoliitika) - Võiks rohkem toetada
Energia - Ei
Transport - Ei
Keskkond - Jah
Tööstus/ettevõtlus - Võiks rohkem toetada
Kliimamuutused - Võiks rohkem toetada
Tervishoid - Võiks rohkem toetada
Teadusuuringud ja innovatsioon - Võiks rohkem toetada

Loodusdirektiive toetavad paljud EL keskkonna seadusandluse osad, samas annavad teised  keskkonnaorganisatsioonidele põhjust muretsemiseks. EL põllumajanduspoliitika on suunatud tootmise intensiivistamisele, jättes ebasoodsamasse seisundisse keskkonnasõbralikud ja jätkusuutlikkusele orienteeritud talunikud. Energiapoliitika, vaatamata katsele orienteeruda säästvale taastuvenergiale, toetab tegelikult ikkagi taastumatute fossiilkütuste kasutamist ning subsideerib biokütuseid vaatamata nende negatiivsele mõjule, mis nad  elurikkusele avaldavad. Transpordipoliitika toetab jätkuvalt halvasti planeeritud taristu arenduskavasid, mis jätavad tähelepanuta liigid ja elupaigad.

Küsimus 11. Kas direktiividega on saavutatud lisaväärtust, mida selle valdkonna riiklike ja piirkondlike õigusaktidega ei oleks saavutatud?

Oluline lisaväärtus.

Kuna loodus ei tunnista riigipiire, tuleb tõhususe huvides looduskaitseline tegevus rahvusvaheliselt kooskõlastada, ja seda on õigustanud ka üle-Eurooopaline lähenemine. Loodusdirektiivid on Euroopa looduskaitse viinud sammukese paremuse suunas.

Küsimus 12. Kas direktiivide rakendamisega on kaasnenud lisaväärtus majandusele (nt Natura 2000-ga seotud töökohtade või ettevõtlusvõimaluste loomine)?

Oluline lisaväärtus.

Loodusdirektiivid on lisanud majandusele olulist väärtust  - tagades ettevõtlusele ühesugused selged reeglid ning meelitades seeläbi külastajaid ja turiste. Natura 2000 võrgustiku majandusliku kasu hinnanguline väärtus on suurusjärgus 200 kuni 300 miljonit € aastas.

Küsimus 13. Kas direktiivide rakendamisega on kaasnenud lisaväärtus sotsiaalvaldkonnale (nt tervishoid, kultuur, rekreatsioon, haridus)?

Oluline lisaväärtus.

Direktiivid tagavad elurikaste elupaikade kaitse nii praegustele kui ka tulevastele põlvedele – nii õppimiseks kui nautimiseks.. Tervisliku loodusliku keskkonna positiivsed mõjud erinevatele füüsilise ja vaimse tervise hüvedele on selgelt tõendatud.

Küsimus 14. Kas liikide ja elupaikade kaitsmiseks on jätkuvalt vaja ELi õigusakte?

Jah.

Direktiivide vastuvõtmise eesmärk oli riiklike ja rahvuslike looduskaitseseaduste lünkade täitmine ja vastuolude lahendamine. Tõendid elurikkuse kaitse vajalikkusest ELi tasandil on tugevamad kui kunagi varem. Direktiivide täielik rakendamine ja jõustamine kõigis ELi riikides on järgmine samm.