Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Valminud on EOÜ liikmete tagasiside uuringu kokkuvõte

Trüki

Valminud on EOÜ liikmete tagasiside uuringu kokkuvõte

Sügisel kutsusime EOÜ liikmeid üles osalema küsitluses, milles palusime anda tagasisidet ühingu senisele tegevusele, väljaannetele ning vastajate endi tegevusele ühingu liikmena. Küsitlus viidi läbi ühingu arengukava koostamise raames.  Küsimustik saadeti 490 liikmele, neist 47-le tavapostiga ja 443-le elektroonilise postiga.  Küsimustikule vastas 135 inimest (28 %).

Küsitlusele vastanud oli ühingu tegevusega ülekaalukalt rahul, kuid oli siiski mitmeid teemasid, kus juhiti tähelepanu arenguvajadustele. Näiteks ootas iga viies vastaja ühingult enam „kaasaaegsust“ - st. arengut ja uuendusi nii vormi (visuaalne identiteet, kodulehekülg) kui ka sisuliste tegevuste osas.

EOÜ väljaannetest luges uudiskirja 83 % vastajatest,  teabelehte Tiirutaja 90 %  ja teaduslikku ajakirja Hirundot
 84 % vastajatest.  Uudiskirja hindas väga oluliseks või pigem oluliseks infoallikaks   82 %, Tiirutajat 83 % ja Hirundot 77 % vastajatest. Üle  60 % vastajatest loeb Tiirutajat ja Hirundot paberkandjal. Kui paberkandjal väljaanded oleksid tasulised, jätaksid need erinevatel põhjustel tellimata ligi pooled vastajad.  

Uuringu tulemused näitasid, et ühingu liikmete aktiivsus osalemisel seire-ja vaatlusprojektides ning üritustel on kokkuvõttes väga kõrge.  93 % vastanutest olid osalenud vähemalt ühel vaatlusel, seireprojektis, üritusel või panustanud vabatahtlikuna ürituste korraldamisse.   

Liikmeskonna tagasiside uuringu tulemustega saab põhjalikumalt tutvuda siin