Supplementum 8/2005

Ülo Väli
11 kaitsealust lindu – elupaigad ja nende kaitse

Kokkuvõte

Käesolev väljaanne on kogumik üheteistkümne Eestis pesitseva kaitsealuse linnuliigi elupaikadest ja nende kaitseks vajalikest meetmetest. Käsitletud lindude hulka mahuvad sarvikpütt, valge-toonekurg, kanakull, laanepüü, rukkirääk, valgeselg-kirjurähn, jäälind, nõmmelõoke, väike-kärbsenäpp, punaselg-õgija, põldtsiitsitaja.

Raamat algab kokkuvõtlike tutvustustega liikidest ning nende elupaikade kaitsest. Sellele järgnevad pikemad ülevaated, millest saab aimu väljapakutud meetmete tagamaadest. Iga liigi puhul on kõigepealt esitatud kaitse ja selle eesmärkide staatused. Seejärel on esitatud lühiinfo arvukusest, levikust ja pesitsusfenoloogiast. Põhjalikult on käsitletud Eestis ning mujal maailmas läbiviidud uurimuste tulemusi lindude elupaikadest nii maastiku kui pesa lähiümbruse tasemel. Vaadeldud on mujal elupaikade kaitsel kasutatud võimalusi ning Eestis juba tarvitusel olevaid kaitsemeetmeid. Lõpuks on arutletud edasiste kaitsevajaduste ja -suundade üle ning pakutud välja optimaalsed abinõud. Meetmed on eristatud üldisteks, mida saab rakendada populatsioonide kaitseks riiklikul tasemel strateegilisi otsuseid tehes, ning konkreetseteks, mille abil saame kaitsta iga üksikut pesapaika. Viimaseid ei ole muidugi tavalisemate liikide puhul võimalik rakendada kõigi pesade puhul, kuid siiski tasuks neid kasutada eri tüüpi kaitsealadel ning nendest saab juhinduda iga loodussõbralik maaomanik, kelle maal pesitseb vastav liik.