Supplementum 4/2001

Eesti lindude kaitsestaatus

Eesti Ornitoloogiaühing
Linnuliigid, kelle kaitse Eestis vajab korraldamist

Lõhmus, A.
Kaitsekorralduslikult oluliste linnuliikide ohustatus ja kaitstuse kriteeriumid Eestis
Kokkuvõte: Töö täpsustab linnuliikide kaitse eesmärke Eestis ja esitab kriteeriume nende täitmise hindamiseks. Esimene osa annab teoreetilise ülevaate linnupopulatsioonide elujõulisusest, teine analüüsib haudelinnustiku ning kolmas läbirändavate ja talvituvate linnuliikide kaitstust. Esitatakse kriteeriumid kaitsealade võrgustiku esinduslikkuse hindamiseks ja alade täiendavaks valikuks.

Lõhmus, A., Kalamees, A., Kuus, A., Kuresoo, A., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Ojaste, I. & Volke, V.
Kaitsekorralduslikult olulised linnuliigid Eesti kaitsealadel ja tähtsatel linnualadel
Kokkuvõte: Analüüsiti 136 kaitsekorralduslikult olulise linnuliigi esindatust Eesti kaitsealadel ja rahvusvaheliselt tähtsatel linnualadel (IBA), et selgitada välja peamised puudused ja võimaldada kaitsealade paremat planeerimist. Selleks: 1) koondati alade kaupa liikide esinemist ja arvukust käsitlev algandmestik; 2) leiti liigiti koondnäitajad (esinemispaikade ja lindude üldarv, parimad alad) erinevate sesoonide kohta; 3) formuleeriti looduskaitselised järeldused liikide esindatuse kohta. Kokku käsitleti 134 kaitseala ja 53 IBA linnustikku. Kaitsekorralduslikult oluliste haudelindude keskmine esindatus Eesti praegustel kaitsealadel osutus rahuldavaks, kuid liigiti ebaühtlaseks. Läbirändajate ja talvitujate esindatus kaitsealadel on keskmiselt nõrk. IBAde lisamine praegustele kaitsealadele parandaks läbirändajate ja talvitujate kaitstust märgatavalt, ent pesitsejate kaitstust vähe (peamiselt veelindudel). Lünkade täitmiseks tuleks mh. selgitada 11 ebapiisavalt uuritud liigi seisundit ja levikut, inventeerida ebapiisavalt uuritud kaitsealasid ja potentsiaalseid IBAsid ning parandada mitmete puistulindude kaitstust. Liigiti on koondnäitajad, esindusalade nimestikud ja looduskaitselised järeldused esitatud üldosale järgnevas liigilises ülevaates.