Supplementum 1/1994

Asko Lõhmus, Arne Ader, Reimo Rander & Einar Tammur
Laeva-Palupõhja linnustikust

Ülevaade 180 km² suuruse valdavalt loodusmaastiku-ala linnustikust aastatel 1981-1993. Esitatakse liiginimestik, liikide esinemissageduse ja arvukuse hinnangud ning peamiste maastikutüüpide linnustiku iseloomustus. Täpsemalt käsitletakse röövlindude arvukust ja ökoloogiat, pesakastis pesitsevate värvuliste pesitsusbioloogiat, lindude kevadrännet Suur-Emajõel ja eri biotoopide taliliinustikku.

Sisukord

Sissejuhatus
1. Uurimisala iseloomustus
2. Vaatlusmetoodika
3. Uurimisalal esinevad linnuliigid
4. Biotoopide avifaunistiline iseloomustus
4.1. Sood
4.2. Luhad ja niidud
4.3. Metsad
4.4. Kultuurmaastik
5. Haudelinnustik
5.1. Röövlinnud
5.2. Väikesemõõtmelistes pesakastides pesitsevad liigid
5.3. Tähelepanekuid mõnede teiste liikide kohta
6. Ränne
6.1. Kevadine saabumine
6.2. Kevadised rändevaatlused Suurel Emajõel
7. Talilinnustik
8. Väga harva esinevad liigid
On the Bird Fauna of Laeva-Palupõhja. Summary