Lindudega seotud uurimistööd

Doktoritööd

1986

Vlijanije ekologitcheskihh faktoroff na dinamiku vnutripopuljatsioonoi izmenchivosti morfologitcheskihh priznakoff ptichihh jaic / Ökoloogiliste tegurite mõjust linnumunade morfoloogiliste näitajate populatsioonisisese muutlikkuse dünaamikale
Autor: Raivo Mänd

1995

Pathways of selection in avian reproduction: a functional framework and its application in a population study of the Great Tit / Fenotüübilise valiku stsenaariumid lindude pesitsusbioloogias
Autor: Peeter Hõrak; Juhendaja: Raivo Mänd
Laadi alla

1999

Health state indices of reproducing Great Tits (Parus major): sources of variation and connections with life-history traits / Pesitsevate rasvatihaste (Parus major) tervisliku seisundi indikaatorid. Looduslik varieeruvus ja seosed elukäiguomadustega
Autor: Indrek Ots; Juhendaja: Peeter Hõrak
Laadi alla

2002

Effect of calcium supplementation on reproductive performance of the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca and the Great Tit Parus major, breeding in northern temperate forests / Täiendava kaltsiumirikka toidu mõju põhja-parasvöötme metsades pesitsevate must-kärbsenäpi Ficedula hypoleuca ja rasvatihase Parus major sigimisnäitajaile.
Autor: Vallo Tilgar; Juhendaja: Raivo Mänd
Laadi alla

2003

Habitat preferences and quality for birds of prey: from principles to applications / Elupaigaeelistused ja elupaiga kvaliteet röövlindudel: printsiipidest rakenduseni
Autor: Asko Lõhmus; Juhendaja: Raivo Mänd
Laadi alla

2004

The Greater Spotted Eagle Aquila clanga and the Lesser Spotted Eagle A. pomarina: taxonomy, phylogeography and ecology / Suur- ja väike-konnakotka taksonoomia, fülogeograafia ja ökoloogia.
Autor: Ülo Väli; Juhendaja: Jüri Kärner
Laadi alla

Immune function, parasites, and carotenoid-based ornaments in greenfinches / Parasiidid, immuunfunktsioon ja karotinoididel põhinevad ornamendid rohevintidel.
Autor: Lauri Saks; Juhendaja: Peeter Hõrak
Laadi alla

2007

The habitat-related variation of reproductive performance of Great Tits in a deciduous-coniferous forest mosaic: looking for causes and consequences / Sigimisnäitajate elupaigaline varieeruvus rasvatihasel okaspuistu-lehtpuistu süsteemis: otsides põhjusi ja tagajärgi.
Autor: Marko Mägi; Juhendaja: Raivo Mänd
Laadi alla

Mobbing behaviour in birds: costs and reciprocity based cooperation / Grupiviisiline ründekäitumine (mobbing) lindudel: selle hind ja retsiprooksusel põhinev koostöö.
Autor: Tatjana Krama; Juhendajad: Indrikis Krams, Raivo Mänd
Laadi alla

Blood parameters as indicators of physiological condition and skeletal development in great tits (Parus major): natural variation and application in the reproductive ecology of birds / Vereparameetrid kui füsioloogilise konditsiooni ja luustiku arengu näitajad rasvatihasel (Parus major): looduslik varieeruvus ja rakendamine lindude sigimisökoloogias.
Autor: Priit Kilgas; Juhendaja: Raivo Mänd
Laadi alla

Ode to a Skylark: Agricultural intensification and farmland birds in the Baltic region / Ood põldlõokesele: põllumajanduse intensiivistumine ja põllulinnud Baltikumis.
Autor: Iryna Herzon; Juhendajad: Juha Helenius, Paul F. Donald, Juha Tiainen
Laadi alla

2008

Biota and persistence of retention trees in relation to the characteristics of the trees and cut areas / Säilikpuude elustiku ja säilivuse seosed raiesmiku ja puu omadustega.
Autor: Raul Rosenvald; Juhendajad: Asko Lõhmus, Hardi Tullus
Laadi alla

Antioxidant protection, carotenoids and coccidians in greenfinches – assessment of the costs of immune activation and mechanisms of parasite resistance in a passerine with carotenoid-based ornaments / Antioksüdantne kaitse, karotenoidid ja koktsiidinakkus rohevintidel – immuunaktivatsiooni hinna ja parasiidiresistentsuse mehhanismide hindamine karotenoidsete ornamentidega värvulistel.
Autor: Ulvi Karu; Juhendaja: Peeter Hõrak
Laadi alla

2011

Oxidative defences in immunoecological context: validation and application of assays for nitric oxide production and oxidative burst in a wild passerine / Oksüdatiivsed kaitsereaktsioonid immuunökoloogilises kontekstis: lämmastikoksiidi produktsiooni ning oksüdatiivse purske mõõtmise meetodite kohandamine ja rakendamine värvulisele.
Autor: Elin Sild; Juhendaja: Peeter Hõrak
Laadi alla

2012

Natural variation in plumage bacterial assemblages in two wild breeding passerines / Sulestiku bakterikoosluste pesitsusaegne varieeruvus kahel vabaltelaval värvuliseliigil.
Autor: Pauli Saag; Juhendajad: Raivo Mänd, Vallo Tilgar
Laadi alla

Hematological health state indices of greenfinches: sources of individual variation and responses to immune system manipulation / Rohevintide hematoloogilised tervisenäitajad: individuaalse varieeruvuse põhjused ja vastused immuunsüsteemi manipuleerimisele.
Autor: Tuul Sepp; Juhendaja: Peeter Hõrak
Laadi alla

2013

The relationships between farmland birds, land use and landscape structure in Northern Europe / Põllulindude seosed maakasutuse ja maastiku struktuuriga Põhja-Euroopas.
Autor: Riho Marja; Juhendajad: Ülo Mander, Irina Herzon
Laadi alla

2014

Physiological ecology of greenfinches: information content of feathers in relation to immune function and behavior / Rohevintide füsioloogiline ökoloogia: sulgedes sisalduv informatsioon immuunfunktsiooni ja käitumise kontekstis.
Autor: Marju Männiste; Juhendaja: Peeter Hõrak
Laadi alla

2016

Association of insulin-like growth factor I and corticosterone with nestling growth and fledging success in wild passerines / Insuliini-laadse kasvufaktori 1 ja kortikosterooni seos värvuliste pesapoegade kasvukiiruse ja lennuvõimestumisedukusega.
Autor: Jaanis Lodjak; Juhendaja: Marko Mägi
Laadi alla

2017

Redox physiology of wild birds: validation and application of techniques for detecting oxidative stress / Oksüdatiivse stressi mõõtmismeetodite valideerimine ja rakendamine vabalt elavate lindude redoksfüsioloogia kirjeldamisel.
Autor: Richard Meitern; Juhendaja: Peeter Hõrak
Laadi alla

Consequences of supplementary feeding of wild boar – concern for ground-nesting birds and endoparasite infection / Metssigade lisasöötmise tagajärjed – mõju maaspesitsevatele lindudele ja roll siseparasiitidega nakatumisel.
Autor: Ragne Oja; Juhendaja: Harri Valdmann
Laadi alla

Food habits, parasites and space use of the raccoon dog Nyctereutes procyonoides: the role of an alien species as a predator and vector of zoonotic diseases in Estonia / Kährikkoer (Nyctereutes procyonoides) Eesti looduses zoonooside levitaja ja kiskjana toitumis- parasitoloogiliste- ning telemeetriauuringute põhjal.
Autor: Karmen Süld; Juhendajad: Harri Valdmann, Urmas Saarma
Laadi alla

2018

Effects of two genes (DRD4 and SERT) on great tit (Parus major) behaviour and reproductive traits / Dopamiini ja serotoniiniga seotud geenide (DRD4 ja SERT) mõju rasvatihase käitumisele ja sigimistunnustele.
Autor: Killu Timm; Juhendaja: Vallo Tilgar
Laadi alla

2019

Breeding and migration ecology of common crane (Grus grus) / Sookure (Grus grus) pesitsus- ja rändeökoloogia.
Autor: Ivar Ojaste; Juhendajad: Kalev Sepp, Aivar Leito, Ülo Väli
Laadi alla

2022

A wader perspective to Boreal Baltic coastal grasslands: from habitat availability to breeding site selection and nest survival / Pesitsevad kahlajad Läänemere rannaniitudel: elupaiga ulatus ja valik ning pesade ellujäämus.
Autor: Triin Kaasiku; Juhendaja: Riinu Rannap
Laadi alla