Lindudega seotud uurimistööd

Magistritööd

2002

Talvituvate veelindude levik Eesti rannavetes: geograafilise ja hüdrometeoroloogilise taustinformatsiooni kasutusvõimalused seireprojekti tulemuste analüüsil.
Autor: Hannes Pehlak; Juhendajad: Andres Kuresoo, Urmas Tartes
Laadi alla

2004

Alam-Pedja looduskaitseala luhalinnustiku arvukuse dünaamikast ja seda mõjutavatest teguritest.
Autor: Monika Laurits; Juhendajad: Andres Kuresoo, Urmas Tartes
Laadi alla Laadi alla lisad

2006

Sookure Grus grus kodupiirkonna kasutus.
Autor: Ivar Ojaste; Juhendaja: Aivar Leito
Laadi alla

2007

Sügisrändel peatuvate sookurgede arvukus ja selle seos põllukultuuride kasvupinnaga Eestis.
Autor: Maris Õunsaar; Juhendaja: Aivar Leito
Laadi alla

2009

Lindude liigiline koosseis ja arvukus keskkonnatoetusi saavatel põllumajandusaladel.
Autor: Jaanus Elts; Juhendaja: Asko Lõhmus
Laadi alla

Sookure Grus grus pesitsusaegse kodupiirkonna struktuur ja elupaigaeelistused Ida-Eestis.
Autor: Indrek Põder; Juhendajad: Aivar Leito, Ivar Ojaste
Laadi alla

Kõrge loodusväärtusega põllumajandus Eestis: situatsioonianalüüs.
Autor: Pille Koorberg; Juhendajad: Kalev Sepp, Tambet Kikas, Tiina Köster
Laadi alla

2011

Linnade ja kultuurmaastike künnivareste (Corvus frugilegus) pesapaigavalik ja fekaalse kortikosterooni baastase.
Autor: Jaanis Lodjak; Juhendaja: Marko Mäg

2012

Ranniku roostumise mõju kahlajate pesitsusaladele rannaniitudel.
Autor: Rutt Männaste; Juhendaja: Hannes Pehlak
Laadi alla

Elupaigakasutus ja lennuvõimestumisjärgne ellujäämus rasvatihasel (Parus major): raadio-telemeetriline uuring.
Autor: Kaisa Telve; Juhendajad: Marko Mägi, Priit Kilgas
Laadi alla

2013

Ohustatud loomaliikide arvukusdünaamikate retrospektiivne hindamine: Eesti rähnid 1935.–2013. aastal.
Autor: Mirjam Pullerits; Juhendajad: Renno Nellis, Asko Lõhmus
Laadi alla

2014

Põldtsiitsitaja elupaigavaliku ruumilised eripärad.
Autor: Kunter Tätte; Juhendaja: Jaanus Elts
Laadi alla

Lindude tundmine I ja II kooliastmes.
Autor: Annika-Matred Rajaleid; Juhendaja: Margit Teller
Laadi alla

Must-toonekure (Ciconia nigra) elupaigakasutus rändel.
Autor: Hillar Liiv; Juhendaja: Asko Lõhmus
Laadi alla

Isiksusomaduste seos toitmiskäitumise ja pesitsusedukusega rasvatihasel (Parus major) kahes erinevas elupaigas.
Autor: Grete-Stina Haaristo; Juhendaja: Marko Mägi
Laadi alla

Hallhaigru (Ardea cinerea) kolooniakoha valikust.
Autor: Galina Oskar; Juhendajad: Egle Tammeleht, Marek Vahula
Laadi alla

Sule kortikosteroon ja poegade kasvukiirus: pesakonna suuruse manipulatsioon rasvatihasel (Parus major).
Autor: Uku Rooni; Juhendaja: Jaanis Lodjak
Laadi alla

2015

Linnustikku mõjutavad tegurid ning elupaikade säilitamise ja loomise võimalused karjäärides.
Autor: Liis Keerberg; Juhendajad: Riho Marja, Hannes Pehlak
Laadi alla

Lindude arvukuse seos toiduressurssidega kahe rohumaa näitel.
Autor: Katrin Kurg; Juhendaja: Jaanus Elts
Laadi alla

Siirdesoometsade kuivendamise mõju metsise (Tetrao urogallus) pesarüüstele – katse tehispesadega.
Autor: Eliisa Pass; Juhendajad: Asko Lõhmus, Karli Ligi
Laadi alla

Metsise (Tetrao urogallus) kohanemine metsamaastiku muutustega: mängualade asukohadünaamika Eestis.
Autor: Brit Peensoo; Juhendajad: Asko Lõhmus, Meelis Leivits
Laadi alla

Metsnugise (Martes martes) sügistalvine toitumine Eestis.
Autor: Heete Ausmeel; Juhendajad: Egle Soe, Harri Valdmann
Laadi alla

Uropügiaalnäärme nõre mõju sulestiku bakterite arvukusele kahel värvulisel.
Autor: Aili Sumberg; Juhendaja: Grete Alt
Laadi alla

2016

Metsise ja teiste kanaliste osa kiskjaliste toidus.
Autor: Maret Kaljulaid; Juhendajad: Egle Soe, Urmas Saarma
Laadi alla

Isase must-kärbsenäpi (Ficedula hypoleuca) sulestiku värvuse seosed vanemhoole ja akuutse kisklusriskiga.
Autor: Mari Liis Tandre; Juhendajad: Kadri Moks, Vallo Tilgar
Laadi alla

2017

Niidurüdi (Calidris alpina schinzii) pesapaiga omaduste mõju koorumisedukusele.
Autor: Kairi Puur; Juhendajad: Hannes Pehlak, Riinu Rannap
Laadi alla

The effect of increasing atmospheric temperature on the breeding phenology of three bird species in Viljandimaa county, southern Estonia.
Autor: Kätlin Kurg; Juhendaja: Marko Mägi
Laadi alla

2019

Turbakaevanduse mõju soos pesitsevate kahlajaliikide arvukusele ja liigilisele koosseisule 1959.–2017. aastatel Lavassaare soostikus.
Autor: Tiiu Tali; Juhendajad: Meelis Leivits, Anne Kull
Laadi alla

Toitmiskäitumise ja tehistingimustes mõõdetud aktiivsuse vaheline seos must-kärbsenäpil.
Autor: Rahel Luik; Juhendaja: Marko Mägi
Laadi alla

The use of bird sound imitations and recordings among Estonian birders / Linnuhäälte imiteerimine ja helisalvestiste kasutamine Eesti linnuhuviliste seas.
Autor: Sugata Bhattacharya; Juhendaja: Riin Magnus
Laadi alla