Kabli linnuala rändeseire

Projekti eesmärk oli koostada 2022. aasta kevadel Kabli rahvusvahelise tähtsusega linnuala (IBA) ja Natura 2000 linnuala (SPA) lindude rände liigilist ning viia uuesti läbi visuaalne seire nagu aastatel 2002, 2007, 2012 ja 2018. Lisaks selgitati Kabli linnuala pesitsevate lindude arvukus lauskaardistamisega ning viidi läbi peatuvate rändlindude arvukuse mitmekordne loendus. Tulemused edastatakse Keskkonnaagentuurile, kes saab neid kasutada Euroopa Liidu direktiividega seotud (eriti Linnudirektiiv) aruandluse täitmisel.

Liivi lahe rannik Edela-Eestis funktsioneerib rände juhtjoonena. Ränne koondub siin tugevalt suhteliselt kitsale rannikualale ja seda paljude liikide osas kõige intensiivsemalt just Kabli külas. Rände koondumist täheldati aastakümneid tagasi ja juba 1969. aastal asutati sel põhjusel Kabli linnujaam. Järjepidevalt on linnujaam tegutsenud sügiseti, kuid viimase kahekümne aasta jooksul on sagenenud ka kevadine tegevus, keskendudes rände visuaalsele vaatlemisele. Algselt oli tegemist pigem juhuvaatlustega, alates 2002. aastast on kevadrännet loendatud süstemaatiliselt. Kogu kevadhooaega hõlmavad loendused on toimunud 2002., 2007., 2012., 2018. ja 2022. aastal

Projekti kestus: märts - november 2022
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 18566