Natura 2000 linnualade linnustiku inventuurid

Eesti Ornitoloogiaühing on teinud Natura 2000 linnualadel linnustikuloenduse projekte alates 2012. aastast. Siit tabelist leiab ülevaate seni aastatel 2012-2022 tehtud loendustest.

Projekte rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

1. Projekti eesmärk oli vastavalt Natura 2000 võrgustiku linnualade seirekavale teostada standardiseeritud metoodikate alusel linnustiku inventuurid seitsmel linnualal: Muraka, Meelva, Meenikunno, Põhja-Kõrvemaa, Vanamõisa, Lavassaare, Siiksaare-Oessaare lahtede.
Projekti kestus: juuli 2020 - mai 2022
Projekti rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 17671

2. Projekti eesmärk oli vastavalt Natura 2000 võrgustiku linnualade seirekavale teostada 2020. aastal standardiseeritud metoodikate alusel linnustiku inventuurid kuuel linnualal: Paljassaare, Kikepera, Nätsi-Võlla, Rubina, Mullutu-Loode, Käntu-Kastja.
Projekti kestus: september 2019 - mai 2021
Projekti rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 16479

3. Projekti eesmärk oli teostada vastavalt Natura 2000 võrgustiku linnualade seirekavale standardiseeritud metoodikate alusel linnustiku inventuurid üheksal linnualal: Sirtsi, Tudusoo, Koorunõmme, Küdema lahe, Kõrvemaa, Otepää, Loode-Peipsi, Räpina poldri ja Vaindloo.
Projekti kestus: september 2018 - juuni 2020
Projekti rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 14806

4. Projekti eesmärk oli teostada vastavalt Natura 2000 võrgustiku linnualade seirekavale standardiseeritud metoodikate alusel linnustiku inventuurid neljal linnualal: Väinameri, Pärnu laht, Võrtsjärv ja Marimetsa-Õmma.
Projekti kestus: november 2016 - juuni 2018
Projekti rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 11682

5. Projekti eesmärk oli teostada standardiseeritud metoodika alusel linnustiku inventuurid viiel Natura 2000 võrgustiku linnualal: Pakri, Vilsandi ja Tagamõisa, Struuga ja Soomaa.
Projekti kestus: veebruar 2016 - november 2017
Projekti rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 11206

6. Projekti eesmärk oli teostada standardiseeritud metoodika alusel linnustiku inventuurid kümnel Natura 2000 võrgustiku linnualal (Kahtla-Kübassaare, Luitemaa, Soomaa, Koigi, Alam-Pedja, Misso, Kõnnumaa-Väätsa, Ohepalu, Suursoo-Leidissoo, Emajõe suudmeala ja Piirisaare) ja kaasajastada Natura linnualade standard-andmevormidel linnustiku info.
Projekti kestus: juuni 2014 - mai 2016
Projekti rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 7884

7. Projekti eesmärk oli teostada kahekümnel Natura 2000 võrgustikku kuuluval linnualal viimasel kahel Natura aruandlusperioodil tähelepanuta jäänud linnuliikide inventeerimine (osad liigirühmad ja/või elupaigad) ja täita alapõhiselt lüngad linnudirektiivi I lisa liikide arvukushinnangutes. Töötada koostöös Keskkonnaametiga välja ettepanekud Natura 2000 linnualade edasise seire korraldamiseks järgmisteks aruandeperioodideks. Digitaliseerida Eesti haudelindude levikuatlase välitöökaartidel olev Linnudirektiivi I lisa linnuliikide info, et lihtsustada Natura aruandlust.
Projekti kestus: aprill 2012 - aprill 2014
Projekti rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 2692