Lindude nomenklatuurist

Lindude nagu ka muude elusoleste klassifitseerimisel on põhiühikuks liik. Paljudel juhtudel on liigisisese varieerumise tõttu otstarbekas eristada ka madalamaid ühikuid - alamliike. Reeglina võivad alamliigid omavahel vabalt ristuda ning vahepealsete vormide tõttu pole üleminekud nende vahel nii selgepiirilised kui liikidel. Sarnased ja ühtse päritoluga liigid ühendatakse perekondadesse, viimased omakorda ülenavalt sugukondadesse ja seltsidesse, mis kõik kokku moodustavad lindude klassi (Aves) selgroogsete loomade (Vertebrata) alamhõimkonnas.

Näitena kuuluvad meil kohatavad hänilased (liik flava) perekonda västrik (Motacilla). Ladinakeelne (teaduslik) liiginimetus on Motacilla flava. Ladinakeelsed liiginimetused koosnevad seega kahest osast (binaarne nomenklatuur e. kahesõnaline nimetamisviis) - perekonna- (kirjutatakse alati suure tähega) ja liiginimetusest (alati väikese tähega). Omavaheliste erinevuste tõttu saab meil kohatavaid hänilasi aga jagada kahte alamliiki - peamiselt läbirändel esinev põhjahänilane (Motacilla flava thunbergi) ja meil tavalisem lambahänilane (Motacilla flava flava). Alamliikidel lisatakse seega kaheosalisele liiginimetusele veel kolmas nimeosa. Västrikud (sh. hänilased) kuuluvad koos kiurudega sugukonda västriklased (Motacillidae), mis koos teiste lähedaste sugukondadega moodustavad seltsi värvulised (Passeriformes). Perekondade, sugukondade, seltside ja klasside ladinakeelsed nimetused algavad alati suure tähega. Vahel eristatakse muidki vahepealseid ühikuid - alam- ja ülemseltse, alam- ja ülemsugukondi jne. Eestikeelsed liigi- ja kõrgemate süstemaatiliste ühikute nimetused kirjutatakse väikese tähega. Ladinakeelsed nimetused on tavaliselt kaldkirjas. Seega ülevaatlikumalt:

Alamliik: põhjahänilane Motacilla flava thunbergi
Liik: hänilane Motacilla flava
Perekond: västrik Motacilla
Sugukond: västriklased Motacillidae
Selts: värvulised Passeriformes
Klass: linnud Aves

Eesti linnunimetuste andmebaas

Andmebaasi tegemisel oli aluseks esimene põhjalik maailma lindude käsiraamat (del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (Eds.) 1992-2011. Handbook of the Birds of the World. Vol. 1-16. Lynx Editions. Barcelona). Arvestatud on ka üksikuid hilisemaid täiendusi ja parandusi. Päringuvastuses esitatakse seltsid ja neisse kuuluvad sugukonnad ning liiginimestikud ladinakeelsete nimetuste järgi tähestikulises järjekorras. Allalaaditavas andmebaasis on taksonid süstemaatilises järjestuses.

Algandmebaasi failis on igal real eraldi lahtrites järgmised nimetused:
1) selts ladina keeles,
2) selts eesti keeles,
3) sugukond ladina keeles,
4) sugukond eesti keeles,
5) perekond ja liik (mõnel juhul ka alamliik) ladina keeles,
6) liik eesti keeles (kui vastav nimekuju on leitud ja see Eesti Linnunimetuste Komisjonis kinnitatud; kui komisjon tunnustab kaht ametlikku nimekuju, on teine kui vähem eelistatav sulgudes),
7) liik inglise keeles.

Praeguseks on eestikeelsed nimetused antud enam kui pooltele maailma umbes kümnest tuhandest linnuliigist, ülejäänutel on veergudes tühikud. Neid täidetakse vastavalt komisjoni töö edenemisele.

Mida teha, kui Teile vajalik eestikeelne nimetus puudub?

Kuigi linnunimetuste andmebaas järjest täieneb, on mõnikord tõenäoline, et Te vajalikku eestikeelset linnunimetust siiski ei leia. Kui selle kasutamine siiski vältimatu on, soovitame kasutada klassifikatsiooni eelmist, kõrgemat liigitusastet koos ladinakeelse nimetusega.

Näiteid:
Varied Bunting Passerina versicolor. Vastav otsing näitab, et liigil eestikeelne nimetus puudub. Nomenklatuuri järgmine, kõrgem aste on perekond. Sisestage otsinguaknasse "Passerina". Näete, et selle perekonna teisi liike nimetatakse indigolindudeks. Seega Teile vajalik vaste oleks:
indigolind Passerina versicolor.
Kui ka perekonnal vaste puudub, proovige abi saada sugukonna nimestikust.
Näiteks liigi Pied Water-tyrant Fluvicola pica puhul perekonnavastet pole, kuid saate teada, et liik kuulub sugukonda Tyrannidae - tikatlased. Lehekülje seltsid ja sugukonnad kaudu saate kätte selle sugukonna nimestiku ning näete, et tõenäoliselt kõik sinna kuuluvad liigid on tikatid. Seega Teile vajalik vaste oleks:
tikat Fluvicola pica.
Mitte alati ei saa aga kindel olla, et sama eestikeelne nimetus kandub läbi kogu sugukonna. Näiteks Common Miner Geositta cunicularia puhul ei saa kindel olla, et liigi põhinimetuseks tuleb -ahjulind. Seetõttu saate vastena anda viite sugukonnale ning Teile vajalik nimetus oleks:
ahjulindlane Geositta cunicularia.
Kui puudub vaste ka sugukonnale, tuleb piirduda seltsiga. Näiteks Great Antshrike Taraba major vastena on võimalik anda vaid värvuline Taraba major või liik Taraba major värvuliste seltsist.

Kõigi Teid huvitavate linnunimetuste otsimisel tekkida võivate küsimuste korral võite aga nõuannete saamiseks pöörduda Eesti Linnunimetuste Komisjoni poole aadressil eerik@elfond.ee või edasisaatmiseks Eesti Ornitoloogiaühingu üldaadressil eoy@eoy.ee.