Pesitsusaegne raie on lindude tahtlik surmamine

23. mai 2018

Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) tuletab meelde, et kätte on jõudnud lindude pesitsuse kõrgaeg, mil iga pädev ja heatahtlik raieloa väljaandja ja metsandustöötaja peaks pidama metsades raierahu. Metsaraied praegusel ajal on käsitletavad lindude tahtliku surmamise ning looduskaitseseaduse rikkumisena, mille eest on ette nähtud rahatrahv.

Eestis pesitseb sadakond liiki metsalinde, kelle pesitsusaeg vältab veebruarist augustini. "Valdav enamus Eesti metsalindudest pesitsevad nelja kuu vältel aprillist juulini ning Eestis pole praegu ühtegi metsatukka, kus linnud ei pesitseks," ütles EOÜ linnukaitse programmijuht Veljo Volke. "Keskmiselt pesitseb Eesti vanades metsades 11 linnupaari hektaril, kusjuures linnametsades võib see number olla suuremgi."

Lisaks metsadele tuleb praegu olla hoolikas ka asulates üksikpuude, hekkide, võsa ja alusmetsa raiumisega. Asulates algab pesitsemine märtsis ja viimased linnud lõpetavad 20. augusti paiku. "Enamasti jäävad pesitsevad linnud märkamatuks, sest nad ei soovi, et nende pesad oleksid hõlpsasti leitavad," kommenteeris Veljo Volke. "Kõige kindlam on lükata suveks kavandatud raied augusti lõpudekaadi, sest selleks ajaks on pesitsemine lõppenud. Kui tahta varem raiuda, siis tuleb kaasata kogemustega linnutundjaid, kes suudavad pesitsemise tuvastada."

Pesitsusaegse raierahu kontseptsiooni pakkus välja EOÜ linnukaitsekomisjon Asko Lõhmuse juhtimisel 1999. aastal. Alates 2003. aastast peab osades metsatüüpides ja osade raieliikide korral kahe kuu pikkusest raierahust kinni RMK, kelle majandusnäitajaid pole see negatiivselt mõjutanud. Üle-eestilist raierahu pole Eestis kunagi välja kuulutatud, kuigi alates 2007. aastast on metsaseadusega vastav volitus keskkonnaministrile antud. Praegu on riigikogus esimese lugemise läbinud metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu 420 SE, mis kehtestaks üldise kahekuuse raierahu. Eelnõuga tuleb EOÜ hinnangul kindlasti edasi liikuda ja praegusel riigikogu koosseisul tuleks eelnõu veidi muudetud kujul (raierahu kolme kuu pikkuseks ja teatud erandite sisseviimine) ka vastu võtta.

Lisamaterjal

Raie- ja pesitsusrahu käsitlevad sätted Eesti seadusandluses:
Metsaseaduse § 40 lg 10: Loomastiku kaitseks nende sigimisperioodil võib valdkonna eest vastutav minister määrusega piirata mitme rindega puistus ja segapuistus raie tegemist ajavahemikul 15. aprillist 15. juunini.

Loomakaitseseaduse § 7 lg 1 p 3: Looduses vabalt elavate loomade hukkumise vältimiseks on korrakaitseorganil õigus peatada mäe- ja metsatööd looduses vabalt elavate loomade sigimisperioodiks.

Looduskaitseseaduse § 55 lg 6’ p 1: Keelatud on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2–5 sätestatud juhtudel Keskkonnaameti loa alusel.

Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu 420 SE

Samal teemal

Õiguskantsler: riigil tuleb raietööde kavandamisel arvestada pesitsevaid linde kaitsva seadusega

Õiguskantsler Ülle Madise vastas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) pöördumisele, milles paluti hinnangut kevadsuviste raiete seaduslikkuse asjus, et praegused riiklikud tegevused ei pruugi olla piisavad looduskaitseseaduses ja metsaseaduses sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

Loe edasi ...