Avalik kiri keskkonnaministrile

30. august 2019

Keskkonnaministeeriumi asekantsler takistab küsitavate võtetega Rail Baltica negatiivsete keskkonnamõjude leevendamist

Austatud keskkonnaminister!

Rail Baltica (RB) rajamise eelduseks oli, et raudtee rajamisega paratamatult kaasnev loodusväärtusi hävitav mõju kompenseeritakse. Riigi tellitud mahukas uuringus "Rail Baltica metsise elupaikade seire ja elupaikade taastamise programm" selgitasid Eesti Ornitoloogiaühingu eksperdid välja, et trassi mõjualasse jäävad Lõuna-Pärnumaa metsad on metsise jaoks väga kõrge väärtusega ja raudtee mõju leevendamiseks on tarvis luua piirkonda negatiivset mõju kompenseeriv kaitseala. Keskkonnaamet esitas selleks Keskkonnaministeeriumile Kõveri-Ilvese metsise püsielupaiga kaitse alla võtmise ettepaneku (Keskkonnaameti 03.06.2019 kiri nr 8-2/19/3082 Keskkonnaministeeriumile).

Tegu oli kriitilise tähtsusega sammuga, sest RB mõjuala metsad Lõuna-Pärnumaal jäävad valdavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) hallatavale alale. Vaatamata korduvatele läbirääkimistele on RMK juhtkond seni keeldunud metsise kaitseks vajalikes metsades lageraieid peatama.

Talvel 2018/2019 raiuti RMK poolt samas piirkonnas lagedaks osa ohustatud ja kaitstava metsise mänguala ja elupaiga metsast ning sarnaste raietega jätkatakse tänaseni. Loodusväärtusi säilitamata kaob riigil tegelik võimalus RB-ga kaasnevat mõju leevendada ja kompenseerida. Kaitse alla võtmise menetluse korrektne läbiviimine oleks andnud võimaluse metsise jaoks vajaliku elupaiga edasise hävimise peatamiseks. Püsielupaiga ettepaneku menetluses on aga toimunud nii sisuliselt kui õiguslikult küsitavaid käike.

Keskkonnaameti poolt esitatud ettepanek tunnistati esmalt looduskaitseseaduses esitatud nõuetele vastavaks ja kanti keskkonnaregistrisse. Looduskaitseseaduse § 8 lg 3 kohaselt pidanuks Keskkonnaministeerium eksperte kaasates algatama ettepaneku kohasust hindava ekspertiisi. Selle asemel andis asekantsler Marku Lamp volitusnorme eirates korralduse kaitse alla võtmise ettepaneku registrist kustutamiseks (lisa 1) ja nõudis Keskkonnaameti poolt kavandatud püsielupaiga piiride muutmist kujul, mis hõlmanuks vaid umbes 3% kaitsevajadusega alast. Tsitaat asekantsleri kirjast: "Kuna ettepanek ei ole praegusel hetkel KeA esitatud piirides piisavalt põhjendatud, asendada Kõveri-Ilvese planeeritava püsielupaiga piirid kirja lisas olevate piiridega.". Samas esitati kaitse alla võtmise ettepanek Keskkonnaministeeriumi pädeva allasutuse Keskkonnaameti poolt, kes ettepaneku koostamisel analüüsis põhjalikult ekspertide poolt läbi viidud uuringuid, erialakirjandust, kaasas lisaks Keskkonnaagentuuri eksperte ja tegi kaitsevajadust määratledes ekspertide ettepanekutega võrreldes mitmeid kompromisse (Keskkonnaameti 12.07.2019 kiri 7-9/19/608-7). Eesti Ornitoloogiaühing tunneb metsise kaitset ohustavate tegevuste pärast Rail Baltica planeeritud kompensatsioonialal sügavat muret.

Palume Teil keskkonnaministrina:

1) tagada Kõveri-Ilvese projekteeritava metsise püsielupaiga seadusjärgne menetlus, sh ala tagasi kandmine keskkonnaregistrisse Keskkonnaameti 03.06.2019 kirjas nr 7-1/19/1149 toodud piirides ja kõnealusel alal raiete peatamine (sh kehtivate metsateatiste tühistamine);

2) algatada teenistuslik järelevalve asekantsler Marku Lampi tegevuse suhtes, et hinnata ametiisiku tegevuse seaduslikkust sekkumisel Kõveri-Ilvese püsielupaiga kaitse alla võtmise menetlusse, sh nõuet Keskkonnaameti poolse ettepaneku keskkonnaregistrist kustutamiseks ja piiride muutmiseks.

Lugupidamisega

Margus Ots
Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja

Lisateave:
Indrek Tammekänd
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitsekomisjoni liige
Tel 527 1365
inz.linnumees@mail.ee

Samal teemal:
Riik võttis metsiste kaitsmiseks aja maha. Pärnu Postimees, 06.09.2019
Linnuekspert: Pärnumaal raiutakse metsised metsast. Pärnu Postimees, 05.09.2019
Kiri keskkonnaministrile: ministeeriumi asekantsler takistab Rail Balticu negatiivsete keskkonnamõjude leevendamist. Maaleht, 02.09.2019
Keskkonnaamet tahtis luua uue metsise kaitseala. RMK tahtis raiuda. RMK võitis. Eesti Ekspress, 28.08.2019