Eesti Ornitoloogiaühing esitas ettepanekud Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmise eelnõule

15. veebruar 2021

Eesti Ornitoloogiaühing esitas 5. veebruaril Keskkonnaametile oma ettepanekud Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõule. Ornitoloogiaühing on seisukohal, et senikaua kui Matsalu linnualal ei ole kaitse-eesmärke saavutatud, ei ole kaitsekorra leevendamine põhjendatud ja teatud piirangute lisamine on hädavajalik.

Eesti Ornitoloogiaühingu ettepanekud lindude ja nende elupaikade piisavaks kaitseks Matsalu rahvuspargi kaitsekorra muutmisel on järgmised:
1) täiendada kaitse-eesmärke mõningate linnuliikide osas ja viia läbi asjakohane ekspertiis, samuti täpsustada kaitse-eesmärkide üldist eesmärki;
2) viia läbi Natura hindamine kaitse-eesmärkidele avalduvate tegevuste osas ning täpsustada, kuidas ja millistele tegevustele hakkab toimuma Natura hindamine kaitse-eeskirja rakendamisel;
3) teha eelnõule kaitse-eeskirjaga looduskaitse eesmärkide saavutamiseks mittevajalike, kuid lubatud tegevuste Natura mõjude hinnang;
4) arvata range kaitse alla rahvuspargi territooriumi vähemalt 15 000 hektari ulatuses;
5) lubada kalapüük isiklike lubade alusel ainult kohalikele rannakaluritele, hobikalapüük keelata (v.a igaüheõiguse alusel toimuv kalapüük);
6) tsoneerida kohalikele rannakaluritele kalapüügiks lubatud veealad nii, et need võimaldaksid tagada piisava häiringutevaba territooriumi lindudele;
7) teha merealal väljaspool tähistatud laevateid liikumise erand ainult kohalikele rannakaluritele teatud lisatingimustega;
8) suunata erinevate ala kasutamisest huvitatud olevate huvigruppide tegevus pigem ette valmistatud taristutele ja üksikutesse piiranguvöönditesse kui kasutada lahjendamispõhimõtet (häirimist igal pool mingil määral);
9) hoida rahvuspargis ka edaspidi ära üldine jaht;
10) lubada ainult kaitse-eesmärke mitte kahjustavaid raieviise (valik- ja hooldusraie) väljaspool kaitstavate liikide sigimisperioodi;
11) reguleerida erinevate juhitavate, kaugjuhitavate ja isejuhitavate sõidukite, mida ei kasutata kaitse eesmärkide saavutamiseks, liikumist;
12) reguleerida senisest rangemalt rohumaade ja haritava maa kasutamist, samuti maaparandustöid;
13) algatada looduskaitseseaduse § 91 muudatus, et kaitse eeskirja ettevalmistuse kvaliteet ei kannataks aja nappuse all.

Ettepanekute ja nende põhjendustega saab täpsemalt tutvuda siin.

Keskkonnaamet ootas maaomanike, ekspertorganisatsioonide ja teiste huvirühmade ettepanekuid Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõule, et eelnõus välja pakutu põhjalikumalt läbi arutada ja seda vajadusel muuta nii, et kaitse-eeskiri oma eesmärke paremini täidaks. 22. märtsiks on planeeritud kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu Lihula rahvamajas, kus laekunud ettepanekuid lähemalt tutvustatakse.

Matsalu kaitse-eeskirja eelnõust saab lähemalt lugeda Keskkonnaameti kodulehelt.

Lisainfo:
Margus Ellermaa
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse komisjoni liige
Tel +358 50362 9875
margus.ellermaa@gmail.com
www.eoy.ee